‏مچ پا دارای حرکات دورسی فلکشن، پلا‏نتار فلکشن نسبت به محور عرضی، حرکت دورکردن و نزدیک کردن نسبت به محور عمودی و حرکات اورشن و اینورشن نسبت به محور اقدامی - خلفی است. رباط های خارجی از حرکت نزدیک شدن مچ پا و مفصل زیر قاپی جلوگیری می کند. رباط داخلی از حرکت دور شدن مچ پا و مفصل زیر قاپی جلو گیری می کند. باید توجه داشت که به خاطر ‏شل و آزاد بودن جایگاه درشت نی _ نازک نی، میزان پایداری مفصل مچ پا به هنگام انجام حرکت ‏پلانتار فلکشن در کمترین حد است و رباط قاپی نازک نی قدامی نیز در خلا‏ل انجام حرکات پلانتار فلکشن و اینورشن احتمالا تحت بیشترین کشیدگی قرار دارد و این به عنوان ضعیف ترین رباط بخش خارجی مچ پا گزارش شده است. از این رو، پلانتار فلکشن و اینورشن سریع و نیرومند مفصل مچ پا ممنوع است.

محدودیت های حرکتی ستون مهره ها

‏در مهره های پشتی، محدودیت حرکتی در فلکشن و فلکشن جانبی وجود دارد و مقدار کمی هایپر اکستنشن انجام می شود. در مهره های کمری، محدودیت حرکتی در چرخش به چپ و راست وجود دارد. دامنه حرکت در قطعات حرکتی منفرد (واحد) و در کل ستون مهره، به وسیله اثرات ترکیبی رباط های طولی و رباط های بین قطعه ای، عضلات اطراف مهره ها، ضخامت دیسک های بین مهره ای در بخش های قدامی و خلفی و جانبی، مسیر و جهت قرار گیری مفاصل رویه ای، شکل خارهای مهره ای در مورد ناحیه پشتی و به وسیله اثر اتصال به دنده ها محدود می شود. اگرچه دامنه حرکت در هر قطعه حرکتی واحد، خیلی کم است ولی مجموع دامنه های حرکتی قطعات حرکتی با یکدیگر وسیع هستند.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: