عضله اسکلتی

در بین انواع عضلات که عضلات اسکلتی - صاف و قلبی را هم شامل می شوند، عضلا‏ت اسکلتی نقش مهمی را در فعالیت های ورزشی ایفا می کنند. عضلا‏ت اسکلتی جزء فعال ساختار اسکلت - عضلانی اند. استخوان ها و مفاصل در ساختار اسکلتی چهار چوب بدن را می سازند، اما در صورت نیودن نیروی فعال عضلات که استحکام در مفاصل را موجب می شوند، چهارچوب بدن از هم ‏گسسته می شود. عضلا‏ت موتور دستگاه اسکلتی هستند و به طور منظم در گروه ها و طبقات مختلف قرار گرفته و هرگروه پس از عبور از یک یا چند مفصل به اسکلت متصل می شوند. ‏بیان اصول کلی در ارتباط با اثر حرکات ممنوعه بر عضلات

در این بخش به ذکر نکاتی می پردازیم که انجام و ایجاد آن در هر نوع تمرینی، آن را بدون شک به حرکتی ممنوع تبدیل کرده و اثرات سوئی بر عضلا‏ت دارند. این اصول شامل ده نکته کلی هستند که در زیر بیان می شوند.

جهت کشش عضله و فاصله خط کشش آن با مرکز مفصل

حرکت هر مفصل به وسیله یک یا چند جفت گروه عضلانی مخالف هم که در آن یک گروه عضلانی مسئول حرکت دادن مفصل در جهت و مسیر مورد نظر و گروه دیگر مسئول حرکت دادن آن مفصل در جهت مخالف آن هستند، تنظیم و کنترل می شود که این زوج های عضلاتی به عنوان جفت های مخالف(اگونیست وانتاگوینست) ناهیده می شوند. با دقت بر هر جفت عضله مخالف که ازروی یک مفصل عبور می کنند، می توان میز‏ان حرکت در آن مفصل را به طوردقیق پیش بینی کرد و با توجه به سر ثابت و سر متحرک یک عضله به عملکرد عضله و چگونگی اعمال نیرو وایجاد حرکت در مفصل ‏و استخوان ها پی برد.

‏دستگاه عضلا‏نی - اسکلتی ء به جز در وضعیت درازکش راحت، احتمالا درهر وضعیت بدنی دیگر ‏در معرض اعمال بار و فشار قابل ملاحظه ای قرار می گیرد (آنها تا حدودی تغییر شکل می یابند). و هرچه این نیرو بیشتر باشد، میزان کشش نیز بیشتر می شود. در شرایط طبیعی، بخش های مختلف دستگاه عضلانی - اسکلتی برای این که با آمادگی بیشتری در مقابل کشش مقاومت نماینده اندازه، شکل و ساختار خود را با نیروهای میان عادت اعمال شده بر روی آنها وفق می دهند، باوجود این، در مواردی مانند انجام حرکات و تمرینات نادرست و ممنوع، میزان کشش و یا نیروی داخلی و خارجی ایجاد شده بر روی بخش ویژه از دستگاه عضلانی - اسکلتی بیش از قدرت و توان آن می شود و درنتیجه، آن بخش دچار آسیب دیدگی می گردد.

‏برای درک بهتر حرکات ممنوعه از نظر ساختار عضلانی لازم است که در مورد وظیفه اصلی ‏دستگاه عضلانی توضیحاتی را بیان کنیم. در واقع وظیفه اصلی این دستگاه (1‏) تحکیم و تثبیت ‏مفصل (2) حفظ و ابقای حالت تقارن و انطباق مفصل است. میزان و درجه ای که در آن یک عضله در ایجاد تحکیم و تثبیت مفصل شرکت می کند، به مقدار زیادی به خط کشش آن عضله نسبت به مرکز مفصلی که آن عضله از آن عبور می کند بستگی دارد، به طور کلی هرچه خط کشش عضله به مرکز مفصل نزدیک تر باشد، نقش و تاثیر عضله در پایدارکردن مفصل بیشتر است.

‏با توجه به نکات فوق می توان اظهار داشت که با هرگونه حرکت نادرست و خلاف ساختار و دامنه حرکات طبیعی مفصل، مسلما عضلات هم تحت تاثیر نیروهای بیش ازحد قرار می گیرند. با آگاهی از این که عضله فقط می تواند در یک جهت کشیده شود بنابراین، هنگام انجام دادن تمرینات، باید به خط کشش عضله نسبت به مفصل و نحوه قرار گیری تارهای عضله فعال در حرکت، توجه خاص شود. بنابراین، می توان گفت آن مفاصلی که به وسیله عضلاتی احاطه و نگهداری شده اند که خط کشش شان نسبت به مرکز مفصل دورتر است دارای پایداری کمتری هستند و تاثیر عضله در پایدار کردن آن مفاصل کم است. پس بهتر است از تمریناتی که با توجه به خط کشش عضله و محدودیت های ساختاری مفصل، عضلات را در فشارهای شدید حرکتی و پرتابی قرار می دهند خودداری کنیم.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: