تمرین

1.در حالی که یکی از پاها را به حالت کشیده دراز کرده اید پای دیگر را از انو خم کنید و به سمت خارج حرکت بدهید به طوری که نوک این بار به پشت زانوی پای دیگر برسد توجه داشته باشید که هنگام اجرای این تمرین پای دیگر باید کاملاًراست و کشیده و بی حرکت بماند .نوک پنجه در امتداد ساق قرار داشته باشد و هم پای بی حرکت و هم پایی که باید حرکت کند هر دو در قسمت پشت به زمین چسبیده باشند.

2. عین حرکت عنوان شده را در مورد پایی که بی حرکت مانده بود انجام دهید و این بار پای متحرک قبلی را بی حرکت بگذارید .

3. یکی از پاها را به حالت کشیده و در امتداد بدن و چسبیده به زمین قرار دهید و پای دیگر را به حالت کشیده و بی آنکه زانو خم شود به طرف خارج حرکت دهید به طوری که از پای بی حرکت دورگردد هنگامی که پای دیگر دور می شود نباید این پا ی بی حرکت شما تکان بخورد و همچنین بالا تنه شما رد قسمت پشت  و کمر از زمین بلند نشود .

4. عین حرکت فوق را در مورد پای دیگر انجام دهید .

این حرکت در ماه اول 4  بار و در ماه های بعد 10 بار انجام دهید.

پا ها را به هم چسبانده و از کمر خم می شویم و با نوک انگشتان دست نوک انگشتان پا را لمس میکنیم و تا آنجا که می توانیم به پایین خم می شویم ولی زانو های شما نباید خم شود .

سپس از کمر به عقب برگشته و تا آنجاییکه می توانیم به عقب خم شوید .

هنگام انجام این تمرین باید بدن را صاف نگه داریم .

1.بدن را کشیده و به طرف پایین می رویم تا لمس انگشتان پا .

2. بدن را به حالت کشیده به طرف عقب می کشیم تا چایی که پاهای شما خم نشود .

3. این تمرین را در ماه اول 5 بار و در ماهه های بعد 10بار انجام دهید .

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: