مواجهه، پر مصرف ترین راهبرد رفتاری است. در مواجهه وارد وضعیت های اضطراب آوری می شوید که از آنها اجتناب می کنید (البته بعد از آن که مهارت های لازم برای کنار آمدن با اضطراب را یاد گرفتید). اهداف این فن عبارتند از :

* باور آزمایی * بالا بردن تحمل ناراحتی * اعتماد کردن به توان کنار آمدن خود

مواجهه معمولاً به تدریج صورت می گیرد و از وضعیت هایی که کمی ترسناک هستند شروع می شود. سپس نوبت به وضعیت هایی می رسد که تا حدودی اضطراب آور می باشند و بالاخره شخص در وضعیت هایی قرار می گیرد که بیش از همه ترسناک هستند. روش معمول مواجهه این است که وضعیت های ترسناک را به ترتیب میزان اضطرابی که ایجاد می کنند، به صورت سلسله مراتب، بنویسید.

در نتیجه پایین ترین وضعیت، کمترین ترس را ایجاد می کند و بالاترین وضعیت، بیشترین ترس را ابتدا وارد پایین ترین وضعیت می شوید و آن قدر در آن می مانید که اضطراب تان تقریباً نصف شود. ماندن در آنها وضعیت را آن قدر تکرار کنید (ترجیحاً هر روز) تا قبل از مواجهه یا هنگام مواجهه، اضطراب کمی حس کنید. آنگاه وارد وضعیت بعدی سلسله مراتب شوید و همین کارها را تکرار کنید.

شاید بپرسید چرا باید مضطرب نباشم ؟ اولاً چون از وضعیت ها یاد شده می ترسید. پس بهتر است قبل از قرار گرفتن در این وضعیت ها، مهیای مواجهه با آنها شوید. به این ترتیب می توانید واکنش تان را اداره کنید. با چنین تمرین کنترل شده ای می توانید آماده کنار آمدن با وقوع طبیعی یا غیر منتظره این وضعیت ها شوید.

وانگهی قبلاً وقتی به فکرهای ترسناک قدیمی خود فکر می کرده اید، مواجهه بی برنامه رخ داده است. ولی نتیجه زیادی از آن نگرفته اید - و حتی ممکن است ترس های شما را تقویت کرده باشد. پس لازم است با باورهای جدید خود، مواجهه انجام بدهید.

12 رفتار جدید : حرف زدن در حال راه رفتن

چرا درمان شناختی - رفتار این قدر موثر است ؟ چون علاوه بر فکر - یعنی عامل شناختی - فکر جدید را عملی می کند - عامل رفتاری. شما در درمان شناختی - رفتاری، راه رفتن و با خود حرف زدن را یاد می گیرید. راهبردهای رفتاری آن هم شامل انجام تعمدی اعمال جدید است؛ مثل مواجهه با ترس های برای آن که بفهمید می توانید با ترس ها کنار بیایید، بالا بردن تحمل ناکامی خود از طریق مواجهه کنترل شده، مخالفت با باورهای قدیمی برای آن که بی اعتبار بودن آنها را ثابت کنید، تقویت باورهای جدید از طریق عمل کردن به آنها و آزمون راه های جدید جهت کنار آمدن با وضعیت های مشکل ساز.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: