در جایی که بیماری آغاز میشود یعنی در سطح اتمی و یا ژنومیک، به تیپ ویژهای از پزشکی نیاز داریم که هم اکنون ابزارهای آنها در دسترس نمیباشد. در حقیقت، پزشکی کنونی توانایی ناچیزی برای پیشگویی سلامت و یا این که چه وقت شما بیمار میشوید، دارا است. ما هنوز تا رسیدن به آنجایی که بتوانیم پیشگویی کنیم، راه بسیار دوری در پیش داریم. از این رو، ما منتظر میمانیم تا چیزی روی دهد تا وادار شویم به پزشک مراجعه کنیم. اینگونه تصور نمایید که این وضعیت متفاوت باشد)خیلی متفاوت ( و ما ابزارهایی را داشته باشیم که بتوانیم بیماری را پیشگویی و پیشگیری کنیم. تصور کنید که این شرایط چگونه میتواند ماهیت پزشکی کنونی را دگرگون سازد.

این دقیقاً همان آینده ای است که به زودی ما با آن رو به رو خواهیم شد. هنگامی که پزشکی شمایل آیندة هوشمند (Future Smart) را به خود بگیرد، هر چیزی تغییر خواهد کرد - نه تنها پیامدهای سلامت و کیفیت زندگی بلکه همة منظرهای ساخت و ساز، اقتصاد و جامعة تمدنی ما را در زمانی که ابرروندهای تغییر دهندة بازی که در این فصل به آنها خواهیم پرداخت واقعیت بیابند، تغییر خواهند یافت. اما آیندة پزشکی که ما میتوانیم در این آینده پیش بینی، پیشگیری و بدن و ذهن خود را بازآفرینی کنیم، هم اکنون در راه است.

نکته آن است که پزشکی هنوز در وضعیت ابتدایی توسعة خود است. ما هنوز ابزارهای درک کامل بیماری ها را نداریم و نمی دانیم از کجا آغاز، چرا روی میدهند و اغلب اوقات نیز نمیدانیم چگونه میبایست آنها را متوقف سازیم. رازهای سرطان به گونهای است که آن را همچون طاعون مدرن نمایان نموده است؛ هر چند که ما پیرامون آن همچون طاعون گفتگو نمیکنیم ولی تعداد موارد رخداد سرطان به گونهای است که طاعون را جلوه مینماید. اکنون، از پیشرفت بزرگ در سلامت عمومی که بهسازی در شرایط بهداشتی، شناخت جرم های بیماری زا و تولید آنتیبیوتیکها که جان میلیونها را نجات داده اند، بیش از یکصد سال میگذرد. امروزه علم جراحی و توسعه دارو، از زمانهای پیشین، پیشرفتهای عظیمی داشته اند.

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: