محسن حاجی میرزایی در حاشیه دیدار با حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس که در محل وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار کرد: دولت مسئول اداره کشور و مجلس قانونگذار و ناظر است و هر چقدر تعاملات موثرتر باشد منافع عمومی بهتر تامین میشود.

وی افزود: امسال سال دشواری برای آموزش و پرورش بود، معلمان کار سنگینی را بر عهده دارند و مسیر تازهای را طی میکنند که فراز و نشیبهای بسیاری دارد بنابراین وظیفه داریم از تلاشهای آنها تشکر کنیم و همه تلاش ما این است وضعیت مناسبتری را برای فرهنگیان فراهم کنیم.

حقوق معلمان بر اساس رتبه متفاوت میشود

وزیر آموزش و پرورش درباره رتبهبندی معلمان گفت: پیشنویس لایحه رتبهبندی تهیه و به دولت ارسال شده است و از سوی معاون اول رئیسجمهور با قید فوریت به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال شده و در دستور کار است؛ وقتی مراحل تصویب در دولت طی شد تقدیم مجلس میشود؛ محتوای لایحه رتبهبندی بعد از تصویب قطعیت پیدا میکند اما هدف این است معلمان بر اساس صلاحیتهای عمومی، تخصصی و حرفهای رتبهبندی شوند و دریافتی آنها متناسب با رتبهها متفاوت است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: همه تلاش این است که معلمان از حقوق مناسبتری برخوردار باشند؛ خانوادهها در ارتباط بامعلمان هستند و میدانند که آنها چقدر تلاش میکنند تا کار ویژهای را انجام دهند، انتقال آموزش به دانشآموزان در شرایط کاملاً ناهموار فعلی بسیار دشوار است، ما هم وظیفه داریم شرایط را تسهیل کنیم و امیدوارم در دریافتی معلمان بهبود ایجاد کنیم.

اثر رتبهبندی خنثی شد

وی درباره اینکه مگر پیش از این رتبهبندی اجرا نشده بود؟ متذکر شد: عمل رتبهبندی انجام شده است اما قبلا از محل فصل 10 استفاده شده بود که بقیه کارکنان دولت هم از آن استفاده میکردند اما به یکباره تمام کارکنان دولت بهصورت یکسان از آن استفاده کردند و عملاً اثر رتبهبندی خنثی شد؛ تلاش میکنیم در لایحه جدید موقعیت بهتری را فراهم کنیم.

کاهش مشکلات شاد نیاز به توسعه زیرساختها دارد

وزیر آموزش و پرورش درباره سرعت کند شاد گفت: ما با پدیدهای غیرمنتظره روبهرو شدیم و باید سریع اقدام میکردیم؛ شاد مولود 6 ماهه است و هماکنون به بزرگترین بستر ارائه خدمات مبتنی بر اینترنت در کشور تبدیل شده است، این حجم از استفاده کننده نیازمند توسعه زیرساخت دارد بنابراین وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش برای توسعه زیرساختها پیگیر هستند. مشکلات شاد روز به روز کمتر میشود، هر فردی از شاد استفاده کند قطعاً اینترنت رایگان است و اگر هزینهای کسر شد به وزارت ارتباطات اعلام کنند بلافاصله رسیدگی و پول برگشت داده میشود.

تغییرات کتابهای درسی نظاممند میشود

وی درباره بارکددار شدن کتابهای درسی عنوان کرد: وقتی وارد زیستبوم جدید شدیم ظرفیتهای جدید نیاز است که یکی از آنها کددار شدن کتاب های درسی است تا دانشآموزان بتوانند از ارزش افزوده بیشتر، فیلمهای مناسب آموزشی و محتوای تکمیلی استفاده کنند. هم اکنون کار به صورت آزمایشی از طریق برچسب در برخی مناطق در حال انجام است و سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی گفته است تمام کتابها تا پایان سال بارکددار میشوند که هم اکنون از طریق برچسب انجام میشود اما برای کتابهای سال آینده در درون خود کتابها لحاظ میشود.

حاجی میرزایی درباره تغییر کتابهای درسی گفت: تغییر کتابها کار پیچیدهای است و اگر دقت کافی نشود خطاهایی رخ میدهد که اخیراً شاهد بودیم و آثار گستردهای هم دارد. وقتی با این تغییرات مواجه شدیم آییننامهای تدوین و ابلاغ شد براین اساس فرایند تغییر کتابهای درسی را نظاممند کردیم و تغییراتی که در دو سال اخیر انجام شد بررسی میشود تا مشکلات اصلاح شود.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۲۵ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: