مبلغ عیدی مددجویان می‌تواند بر اساس ظرفیت مالی و اقتصادی هر فرد یا سازمان مختلف باشد. برخی از سازمان‌ها و افراد ممکن است مبلغ ثابتی را به عنوان عیدی به مددجویان خود اهدا کنند، در حالی که دیگران ممکن است بر اساس نیاز و شرایط مالی مددجویان، مبلغ عیدی را تعیین کنند. این مبلغ ممکن است شامل پول نقد، هدایای خریداری شده یا خدمات دیگر باشد.

میزان عیدی افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی معادل یک ماه مستمری است که دریافت می‌کنند.

این مبلغ بر اساس تعداد اعضای خانوار پرداخت می‌شود.