هنگامی که سرطان پروستات در بیمار تشخیص داده شد باید با انجام آزمایشی هایی، میزان آن و انتشار احتمالی آن از پروستات به سایر قسمتهای بدن را تعیین نمود. به این کار، (مرحله بندی ) (Staging) می گویند. مرحله بندی گام مهمی برای برنامه ریزی درمانی به شمار میآید. مراحلی سرطان پروستات عبارتند از:

مرحله ۱ : در این مرحله، سلولی های تومور در کمتر از ۵٪ از بافت پروستات برداشته شده یافت می شوند و سلولی ها ماهیت بسیار مهاجم ندارند.

گاهی به این مرحله، مرحله A گفته می شود.

مرحله ۲ : در این مرحله، سلولی های تومور در کمتر از ۵٪ از بافت پروستات برداشته شده یافت می شوند و سلولی ها مهاجم تر هستند یا تومور بزرگتر است ولی تومور به غده پروستات محدود است. گاهی به این مرحله، مرحله B می گویند.

مرحله 3 : در این مرحله، تومور به بیرون از کپسولی که غده پروستات را احاطه می کند رشد کرده است و ممکن است لوله های منوی را گرفتار کرده باشد. گاهی این مرحله را مرحله C می نامند.

مرحله 4 : در این مرحله، تومور به سایر ساختمان های بعد از لوله های منوی انتشار یافته و ممکن است به هر یک از اعضا یا ساختمان های دیگر رسیده باشد. گاهی این مرحله را مرحله D1 یا D2 می نامند.

مرحله عود بیماری: ممکن است بیماری پس از درمان، در پروستات یا بخش دیگری از بدن عود می کند. گاهی این مرحله، مرحله D3 نامیده می شود.

درجه بندی سرطان پروستات

گام دیگر تشخیصی در سرطان پروستات، درجه بندی (grading) سلولی های سرطانی است و سرعت رشد 9 انتشار سرطان نشان می دهد. درجه بندی، در آزمایشگاه و با استفاده از سلولی های به دست آمده از پروستات، از طریق نمونه برداری (بیوپسی) انجام می شود. سلول های سرطانی بر مبنای میزان شباهت آنها

به سلولی های طبیعی درجهبندی می شوند. یکی از روشی های درجه بندی سرطان پروستات، ((سیستم گلیسون) (GleaSOn SyStem) است که بر مبنای اعداد ۲ تا ۱۰ صورت می گیرد. هر چه این عدد کمتر باشد، درجه سرطان پایین تر و رشد آن آهسته تر است و برعکس. تومورهایی که درجه بالایی دارند از رشد سریع تری برخوردار هستند و احتمال انتشار آن ها به سایر قسمت های بدن بیشتر است.

درجه های زیر 4 نشان دهنده شباهت سلول های سرطانی به سلول های طبیعی و کمتر مهاجم بودن آن هاست.

درجه های 5 تا 7 در حد متوسط قرار دارند یعنی سلول های سرطانی شبیه سلول های طبیعی نیستند و احتمال مهاجم آن ها و سریع تر بودن رشد آن ها بیشتر است.

درجه 8 تا 10 نشان می دهند که سلول های سرطانی رشد بسیار مهاجمی دارند.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: