رژیم دارای 1200 کیلوکالری انرژی

6 واحد نشاسته + 4 واحد سبزی + 3 واحد میوه + 2 واحد شیر + 3 واحد گوشت + 2 واحد چربی

تذکرات رژیم : هر هفته حداکثر 2 واحد رگوه گوشت را از تخم مرغ انتخاب کنید. هر هفته حداکثر 6 واحد گروه گوشت را از گوشت قرمز انتخاب کنید. هر هفته حداکثر 8 واحد گروه گوشت را از ماهی انتخاب کنید هر روز یک واحد چربی، روغن زیتون باشد.

رژیم دارای 1400 کیلو کالری انرژی

6 واحد نشاسته + 4 واحد سبزی + 4 واحد میوه + 2 واحد شیر + 4 واحد گوشت + 4 واحد چربی

تذکرات رژیم : هر هفته حداکثر 2 واحد گروه گوشت را از تخم مرغ انتخاب کنید هر هفته حداکثر 7 واحد گروه گوشت را از گوشت قرمز انتخاب کنید هر هفته حداکثر 8 واحد گروه گوشت را از ماهی انتخاب کنید. هر روز 2 واحد چربی، روغن زیتون باشد.

رژیم دارای 1500 کیلوکالری انرژی

6 واحد نشاسته + 5 واحد سبزی + 4 واحد میوه +2 واحد شیر+ 5 واحد گوشت + 4 واحد چربی

تذکرات رژیم : هر هفته حداکثر 2 واحد گروه گوشت را از تخم مرغ انتخاب کنید هر هفته حداکثر 7 واحد گروه گوشت را از گوشت قرمز انتخاب کنید هر هفته حداکثر 10 واحد گروه گوشت را از ماهی انتخاب کنید هر روز 2 واحد چربی، روغن زیتون باشد.

رژیم دارای 1600 کیلوکالری انرژی

7 واحد نشاسته + 5 واحد سبزی + 4 واحد میوه + 2 واحد شیر + 5 واحد گوشت + 4 واحد چربی

تذکرات رژیم : هر هفته حداکثر 2 واحد گروه گوشت را از تخم مرغ انتخاب کنید هر هفته حداکثر 7 واحد گروه گوشت را از گوشت قرمز انتخاب کنید هر هفته حداکثر 10 واحد گروه گوشت را از ماهی انتخاب کنید. هر روز 2 واحد چربی، روغن زیتون باشد.

رژیم دارای 1700 کیلوکالری انرژی

7 واحد نشاسته + 5 واحد سبزی + 5 واحد میوه + 2 واحد شیر + 6 واحد گوشت + 4 واحد چربی

تذکرات رژیم : هر هفته حداکثر 2 واحد گروه گوشت را از تخم مرغ انتخاب کنید هر هفته حداکثر 8 واحد گروه گوشت را از گوشت قرمز انتخاب کنید هر هفته حداکثر 10 واحد گروه گوشت را از ماهی انتخاب کنید. هر روز 2 واحد چربی، روغن زیتون باشد.

رژیم دارای 1800 کیلوکالری انرژی

8 واحد نشاسته + 5 واحد سبزی + 5 واحد میوه + 2 واحد شیر + 6 واحد گوشت + 5 واحد چربی تذکرات رژیم : هر هفته حداکثر 2 واحد گروه گوشت را از تخم مرغ انتخاب کنید هر هفته حداکثر 8 واحد گروه گوشت را از گوشت قرمز انتخاب کنید هر هفته حداکثر 10 واحد گروه گوشت را از ماهی انتخاب کنید. هر روز 2 واحد چربی، روغن زیتون باشد.

رژیم دارای 1900 کیلوکالری انرژی

9 واحد نشاسته + 5 واحد سبزی + 5 واحد میوه + 2 واحد شیر + 6 واحد گوشت + 5 واحد چربی تذکرات رژیم : هر هفته حداکثر 2 واحد گروه گوشت را از تخم مرغ انتخاب کنید هر هفته حداکثر 9 واحد گروه گوشت را از گوشت قرمز انتخاب کنید هر هفته حداکثر 10 واحد گروه گوشت را از ماهی انتخاب کنید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: