رژیم دارای 2600 کیلوکالری انرژی

13 واحد نشاسته + 7 واحد سبزی + 6 واحد میوه + 3 واحد شیر + 7 واحد گوشت + 7 واحد چربی

تذکرات رژیم :

هر هفته حداکثر 3 واحد گروه گوشت را از تخم مرغ انتخاب کنید هر هفته حداکثر 10 واحد گروه گوشت را از گوشت قرمز انتخاب کنید هر هفته حداکثر 12 واحد گروه گوشت را از ماهی انتخاب کنید. هر روز 3 واحد چربی، روغن زیتون باشد.

رژیم دارای 2700 کیلوکالری انرژی

13 واحد نشاسته + 7 واحد سبزی + 6 واحد میوه + 3 واحد شیر + 8 واحد گوشت + 8 واحد چربی

تذکرات رژیم : هر هفته حداکثر 3 واحد گروه گوشت را از تخم مرغ انتخاب کنید هر هفته حداکثر 10 واحد گروه گوشت را از گوشت قرمز انتخاب کنید هر هفته حداکثر 12 واحد گروه گوشت را از ماهی انتخاب کنید. هر روز 3 واحد چربی، روغن زیتون باشد.

رژیم دارای 2800 کیلوکالری انرژی

14 واحد نشاسته + 7 واحد سبزی + 7 واحد میوه + 3 واحد شیر + 8 واحد گوشت + 8 واحد چربی

تذکرات رژیم : هر هفته حداکثر 3 واحد گروه گوشت را از تخم مرغ انتخاب کنید هر هفته حداکثر 11 واحد گروه گوشت را از گوشت قرمز انتخاب کنید هر هفته حداکثر 12 واحد گروه گوشت را از ماهی انتخاب کنید. هر روز 3 واحد چربی، روغن زیتون باشد.

رژیم دارای 2900 کیلوکالری انرژی

15 واحد نشاسته + 7 واحد سبزی + 7 واحد میوه + 3 واحد شیر + 8 واحد گوشت + 8 واحد چربی

تذکرات رژیم : هر هفته حداکثر 3 واحد گروه گوشت را از تخم مرغ انتخاب کنید هر هفته حداکثر 11 واحد گروه گوشت را از گوشت قرمز انتخاب کنید هر هفته حداکثر 12 واحد گروه گوشت را از ماهی انتخاب کنید. هر روز 4 واحد چربی، روغن زیتون باشد.

رژیم دارای 3000 کیلوکالری انرژی

15 واحد نشاسته + 7 واحد سبزی + 7 واحد میوه + 4 واحد شیر + 8 واحد گوشت + 9 واحد چربی

تذکرات رژیم : هر هفته حداکثر 3 واحد گروه گوشت را از تخم مرغ انتخاب کنید هر هفته حداکثر 12 واحد گروه گوشت را از گوشت قرمز انتخاب کنید هر هفته حداکثر 14 واحد گروه گوشت را از ماهی انتخاب کنید. هر روز 4 واحد چربی، روغن زیتون باشد.

رژیم دارای 3100 کیلوکالری انرژی

16 واحد نشاسته + 7 واحد سبزی + 7 واحد میوه + 4 واحد شیر + 8 واحد گوشت + 9 واحد چربی

تذکرات رژیم : هر هفته حداکثر 23 واحد گروه گوشت را از تخم مرغ انتخاب کنید هر هفته حداکثر 12 واحد گروه گوشت را از گوشت قرمز انتخاب کنید هر هفته حداکثر 14 واحد گروه گوشت را از ماهی انتخاب کنید. هر روز 4 واحد چربی، روغن زیتون باشد.

رژیم دارای 3200 کیلوکالری انرژی

17 واحد نشاسته + 7 واحد سبزی + 7 واحد میوه + 4 واحد شیر + 8 واحد گوشت + 10 واحد چربی

تذکرات رژیم : هر هفته حداکثر 3 واحد گروه گوشت را از تخم مرغ انتخاب کنید هر هفته حداکثر 13 واحد گروه گوشت را از گوشت قرمز انتخاب کنید هر هفته حداکثر 14 واحد گروه گوشت را از ماهی انتخاب کنید. هر روز 5 واحد چربی، روغن زیتون باشد.

رژیم دارای 1600 کیلوکالری انرژی

17 واحد نشاسته + 7 واحد سبزی + 7 واحد میوه + 4 واحد شیر + 8 واحد گوشت + 10 واحد چربی

تذکرات رژیم : هر هفته حداکثر 3 واحد گروه گوشت را از تخم مرغ انتخاب کنید هر هفته حداکثر 13 واحد گروه گوشت را از گوشت قرمز انتخاب کنید هر هفته حداکثر 14 واحد گروه گوشت را از ماهی انتخاب کنید. هر روز 5 واحد چربی، روغن زیتون باشد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: