غذای چسبنده دیرتر از خوراک ناچسبنده فرو می رود(عبور می کند) خیار پوست نکنده زودتر از خیار پوست کنده سرازیر می گردد. نان سبوس دار از نان بی سبوس زودگذر تر است. مزاج غذای شیرین را با شتاب می رباید و نمی گذارد برسد و هضم شود، خون تباه می گردد. هر غذایی به تناسب ترکیبش خواصی دارد. پژوهشگران هندی و دیگران گفته اند : «نباید شیر و ترشی، ماهی و شیر باهم باشند، زیرا ممکن است بیماری هایی به بار آورند که جذام از آن جمله است.» ماش همراه پنیر، ماش با گوشت پرنده و قاووت با شیربرنج زیان آور است. غذای چرب و روغنی را نباید در ظروف مسی نگه داشت. گوشت را نباید پراخگر درخت کرچک بریان کرد. بهترین موقع غذا در تابستان، خنک ترین ساعات تابستانی است. اگر گرسنگی زیاد ادامه یابد ممکن است معده به وسیله چرک های ناپسند انباشته شود. اگر کباب هضم شود بهترین غذاست. کباب آهسته می رود و در روده کور استراحت می کند. شور با غذای بدی نیست، اگر با پیاز باشد بادها را رفع می کند و اگر بدون پیاز باشد بادها را بر می انگیزاند . برخی می پندارند که بعد از خوردن گوشت برشته (شیشلیک) تناول انگور بسیار مفید است، در صورتی که چنین نیست و بالعکس بسیار بد است. مطلوب آن است که بعد از شیشلیک دانه انار بی تفاله بخورند. گوشت تیهو خشک است و یبوست می آورد. گوشت جوجه، تر و ملین است. بهترین گوشت مرغ آن است که در شکم بزغاله و یا بره برشته کنند، زیرا رطوبت را در چنین حالتی از دست نمی دهد. شوربای جوجه جهت اعتدال بخشیدن به خلط ها از آبگوشت مرغ موثرتر است. آبگوشت مرغ نسبت به آبگوشت جوجه، ارزش غذایی بیش تری دارد. گوشت بزغاله در حالت سرد بهتر از حالت گرم است، زیرا بخارش فرونشسته است. گوشت بره در حالت گرمی لذیذتر است، زیرا که بوی آن (سهوکه، بویی که از گوشت مانده می آید) گداخته است. کسی که گرمی دارد نباید زیربا (شوربای زیره) را با زغفران قاطی کند و کسی که سردی دارد حتماً باید زعفران در زیربا بریزد. شیرینی هایی که دارای شکر هستند، مانند پالوده، خوب نیستند زیرا بندآورنده و عطش آور می باشند. اگر نان هضم نشود بسیار زیان آور است. اگر گوشت هضم نشود زیان آور است ولی زیانش به اندازه نان هضم نشده نیست. کسی که از کار خسته شده است و عادت به خوراک لطیف دارد، چنان چه بعد از گرسنگی غذای غلیظی نظیر شیر برنج بخورد، خونش به جوش می آید و می شورد، نیاز به رگ زدن (حجامت) دارد. هرچند که از قصد قبلی وی مدت زیادی نگذشته باشد. هم چنین اگر شخص خشمگینی این کار را بکند به همین درد گرفتار می گردد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: