مه شو: این روزها که به تعطیلات نزدیک می شویم، گاهی افراد به رژیم های سخت روی می آورند که البته اصلا صحیح نیست.تا به حال مقالات زیادی در مورد رژیمهای سالم غذایی تقدیم شما دوستان عزیز شده است.ای

این بار می خواهیم چند نکته ساده و موثر را به شما پیشنهاد کنیم که رعایت آنها در این یک ماه باقیمانده می تواند کمک زیادی به کاهش وزن شما نماید،بدون اینکه به سلامتی شما لطمه ای وارد سازد:

ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﺷﺐ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻣﺎﺳﺖ ﻭ ﮐﺪﻭﯼ ﺭﻧﺪﻩ
ﺷﺪﻩ میل کنید . ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﺷﮑﻢ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺷﮑﻢ
lose-weight._100293عالیست ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ به آن ﻧﻌﻨﺎء ﯾﺎ ﺷﻮﯾﺪ ﻫﻢ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ
ﺳﺮﺩﯼ .«ﻃﻌﻤ آن ﻫﻢ ﻣﺜل ﻣﺎﺳﺖ ﻭ ﺧﯿﺎﺭ است ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﯿد.

ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﭼﺎﯼ ﺳﺒﺰ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ . ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﭼﻮﺏ
ﺩﺍﺭﭼﯿﻦ ﻫﻢ به آن اضافه کنید. این کار ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺑﺪﻥ ﺭﻭ ﺑﺎﻻ
ﻣﯿﺒﺮد.

ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﻭﻋﺪﻩ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺷﮑﻼﺕ ﺗﻠﺦ ﺑﺎﻻﯼ %65

ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺮﺑﯽ ﺳﻮﺯﯼ خواهد شد. .
ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﯾﮏ ﻋﺪﺩ ﺳﯿﺐ ﺑﺎ ﺩﻭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ
ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .جلوی اشتها شما را می گیرد. .
ﺷﺐ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻋﺴﻞ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺳﻮﺯﯼموثری خواهد کرد.

ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺷﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻢ ﭼﺮﺏ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .
ﻟﺒﻨﯿﺎﺕ ﮐﻢ ﭼﺮﺏ ﺑﺎﻋﺚ ﻻﻏﺮﯼ ﻣﯿﺸود .
ﺻﺒﺢ ﺯﻭﺩ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮﺭﯼ ﺩﺍﺭﭼﯿﻦ ﺭﻭ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ
ﻣﺮﺑﺎﺧﻮﺭﯼ ﻋﺴﻞ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ مخلوط ﮐرده ﻭ میل کنید .
ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﻣﯿﻮه ﻭ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﺭا ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﺪ .
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺭاﺯﯾﺎﺩ ﻭ ﺣﺠﻤ آنها را ﮐﻢ
ﮐﻨﯿﺪ .
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻏﺬﺍ را ﺑﺎ ﭼﻨﮕﺎﻝ ﯾﺎ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎ ﺧﻮﺭﯼ ﻣﯿﻞ
ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺠﻮﯾﺪ ﻭﺁﺭاﻡ ﺁﺭاﻡ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ ﻭﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺯ ﺑﺸﻘﺎﺏ
ﮐﻮﭼﮏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ .

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۵ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: