آیا ریزش مو یک بیماری است؟

پژوهشهای دامنه دار که در عالم پزشکی و یا میان علل مختلف گیتی در طول تاریخ درباره دستیابی به علل ریزش مو ، و بطور کلی بیماریهای مربوط به مو به عمل آمده، موارد چندی از علل و عوامل آن را شناسانده استف که مورد تأئید مقامات صلاحیت دار علمی نیز می باشد. و این کاوش و پیگیری هنوز هم ادامه دارد.

فرو ریختن مو ، یا ضعیف گشتن و کنده شدن آن، می تواند دلایل بسیاری داشته باشد، که ما آنها را به سه دسته اصلی تقسیم می نمائیم.

  1. عوامل داخلی و شرایطی که در داخل ارگانیسم بدن آدمی نضج می یابد، و منجر به ریزش مو می گردد.
  2. علتهای خارجی، یا صدمات وارد شونده از خارج، که موها را تهدید می نمایند، و سرانجام نیز به ریزش آنها منتهی می گردند.
  3. عوامل ناشناخته دیگری که تاکنون نامکشوف مانده، سرنخ وردپای معتبری برای کشف علل آنها بدست نیامده است.

علاوه بر موارد سه گانه، که در بالا از آنها ذکری به میان آمد و به نوبه خود دارای اعتبار و اهمیت جهانی اند، باید اضافه نمود، که هر اندازه زمان به پیش می رود، و دانش بشری اعتلاء می یابد، علتهای دیگری که فعلاً دلایل علمی برای اثبات آنها وجود ندارد، کشف و آشکار می گردند. ما نیز چون شواهد معتبری بر صحت این علتها در دست نداریم، از طرح آنها صرفنظر می کنیم، و راه معقول آنست، که پویش تحقیقاتی درباره این فرضیه های غیرقابل تأئید را به آینده موکول ساخته، و اکنون به موضوعاتی بپردازیم، که صحت آنها به اثبات علمی و تجربی رسیده است.

چنانکه می دانیم، در گذشته ای نه چندان دور دلایل و نظرات زیادی در جهت شناسایی علل این آفت همیشگی مو ، عرضه و اقامه گردیده، و هرکس به نحوی یا بگونه ای خواسته است، کشفیات خود را موجه جلوه داده، با توسل به اندوخته های فکری و یا آزمایشات تجربی خودف سعی در اثبات آنها نماید، به این امید که شاید بتواند، در امحاء آثار بیماریهای مو، به یاری کسانی برخیزد، که دچار عارضه ریزش مو هستند.

روحیه انسان دوستانه چنین افرادی، که با هدفی عالی می خواهند، آغازگر راه امیدبخشی برای مردم مضطرب و نگران باشند، در خورسپاس و ستایش است، و باید پاس و حرمت آن را نگاه داریم.

لیکن علیرغم چنین تلقی سپاسگزارنه، ما به اعتبار تجربیات چندین ساله و تحقیقات مستمر خویش که به شرح آنها در این کتاب خواهیم پرداخت، قسمتی از ره آوردهای فکری و تجربی را، که تاکنون در گستره بیماریهای مو عرضه گردیده است، مردود دانسته و نسبت به رد آنها اقامه برهان خواهیم نمود.

قرائن و شواهد نشان می دهد، که بسیاری از این نظریه های غیر علمی و تئوری پردازی های تخیلی، از دور مطالعاتی و عملکرد فنی خارج گشته اند. البته جای شک و تردید نیست، که با توجه به کوششهای فراوان و فعالیتهای ثمربخشی که بعمل می آید، چه در حال وچه در آینده، نکات مجهولی مکشوف و نتایج مطلوبی در جهت مقابله با این بیماریها بدست خواهد آمد، بهمین جهت رد یا قبول نظرات هر پژوهشگری، از چارچوب این قاعده و قانون تکاملی نمی تواند مستثنی باشد، و این آینده و پیشرفتهای علمی آتی است، که برصحت و سقم آنها مهر تأئید یا رد خواهد زد.

با این توضیح ادامه مطلب را پی میگیریم، و برای آَشنایی با تجربیات و یافته های پژوهش افراد، یا گفته ها و نظرات محققان و پزشکان در رابطه با عوامل یادشده، بهتر آن خواهد بود، که آنها را از هم تفکیک و تجزیه نموده، سپس تا جایی که ذخایر فکری و اندوخته های تجربی ما و همچنین امکانات محدود کتاب حاضر اجازه دهد، به شرح مبسوط تک تک آنها خواهیم پرداخت.

شاید با چنین روشی، زمینه ای فراهم آید که این تجربیات به منزله پیش زمینه ای در جهت کشف العلل سوانح بنیادین ناشی از ریزش مو، از سوی مجامع صلاحیتدار علمی تلقی گردد، و آنگاه، با استفاده از دستاوردهای تجربی و براهین نظری، ریشه کن کردن و درمان قطعی آنها امکان پذیر گردد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: