الگو برداری از نظرات محققان

چنانکه می دانیم، در مسیر زندگی طبیعی انسانها، هرچه تکامل جسمی و روحی و اجتماعی و مدنیت و فرهنگ، راه اعتلاء و تعالی پیموده، و روح کنجکاو بشر در تلاطم خیزشهای علمی در تلاش آن بوده است، که به تناسب ادراک و بینش زمانی خود، علت هر معلولی را کشف، و براهینی در اثبات له یا علیه نظرات ارائه شده، اقامه نماید.

در این ادوار طولانی، صرفنظر از قضایایی که مستقیماً به علوم تجربی مربوط می شود، نظرات بسیاری نیز در زمینه های فلسفی و اجتماعی و غیره ارائه شده، که تعاطی افکار، و برخورد عقاید و آراء، آنها را با استنتاجات و استدلالات منطقی رد یا قبول نموده است.

کوشش و مجاهدات افرادی که از ذوق سلیم و ویژگیهای مستعد روحی برخورداربوده اند، بر این محور استوار بوده است، که یافته ها و دریافتهای خود را در معرض قضاوت و نقادی اندیشمندان دیگر قرار دهند تا سره از ناسره بازشناسی، و گوهر بدی از بطون آنها کشف، استخراج و شناسانده شود، مسئله مورد بحث و طرح مانیز در کتاب حاضر، از چنین قواعد و مراحلی خارج نمی باشد.

توقع طبیعی و آرزوی به حقی، که همه خواستار آنند، آنست که صاحب موهای پرپشت و با دوام باشند. بدست آوردن و تحقق یافتن چنین موهبتی مستلزم مرارت و سختیها است، زیرا هیچ نعمتی به سادگی و بدون زحمت بدست نمی آید. چنانچه شخص با اصول و روش حساب شده، بدنبال خواسته مشروعی باشد، مسلماً نتیجه مورد نظر را بدست خواهد آورد.

مولوی عارف بزرگ و صاحب مثنوی معنوی در این باره مثال جالبی دارد. او می گوید :

گرنشینی بر سرکوی کسی عاقبت بینی توهم روی کسی

گرزچاهی برکنی هرروز خاک عاقبت اندر رسی برآب پاک

این نکته را با تأکید بیان می کنیم، که خواستاران موهای سالم و پرپشت، باید کوشش و جدیت را پیشه خود و وجهه ی همت خویش سازند، و به راهنماییهای متخصصان، و یا محققینی که در این رشته به راه حلهایی دست یافته اند، توجه دقیق مبذول دارند، و توصیه های آنها را بطور دقیق و کامل بکار بندد.

کاربرد طرق موثر مقابله با این پدیده ناخوشایند زمانی میسر بوده و نتیجه مطلوب را می دهد، که آمادگی روحی، و تجهیز به روش و عمل مستمر و مداوم فراهم آید. مادر سطور و صفحات آینده، زمینه های عینی چنین شرایطی را شرح خواهیم داد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: