رابطه وضعیت بدن و حالات مختلف روانی با مو ها چیست؟

حفظ قامت بدن به شکل صحیح، موجب جریان راحت و سریع خون به اعضای بدن و در نتیجه تنظیم کار ارگانهای داخلی بدن می شود. از طرفی می دانیم، که تمام سلولهای بدن (بویژه سلولهای مو) در اثر تغذیه از خون بمقدار کافی، می توانند، بهتر رشد و نمو نمایند.

از سوی دیگر عدم رعایت نکته بالا و رعایت نکردن حالت صحیح قامت، می تواند، موجب عدم تغذیه ی مطلوب و کافی سلولهای مو از خون شده، و بی ارتباط با ریزش غیر طبیعی مو نمیباشد. بنابراین برای حفظ سلامتی بدن و موها باید راست نشست، راست ایستاد، و راست راه رفت.

روح یا روان منشاء کلیه حالات، تمایلات، احساسات و واکنشهای مختلف بدن است و مجموعه ی افکار کلی و فعالیت ذهنی انسان را تشکیل می دهد.

به همین سبب سلامت جسم و جان مکمل یکدیگرند، و بستگی مستقیم به هم دارند. اگر جسم دچار بیماری شود، روح نیز آزرده می گردد، و چنانچه روان آدمی بهرعلتی آسیب ببیند، تن هم از عوارض آن در امان نخواهد بود. بسیاری از صاحب نظران را عقیده بر این است، که بیماریهای جسمی معلول آزردگی ها و ناراحتی های روحی هستند.

مسائل روانی ، جزوپیچیده ترین مشکلات درونی انسانی اند، که هریک مبحث خاصی دارد، و وارد شدن به آدمی میدان فراخ و دنیای غامض، از صلاحیت بحث ما خارج است.

پدیده ی روان از روزگاران پیشین مورد توجه علماً و دانشمندان بوده، و در دوران معاصر، در شاخه ی علوم پزشکی، رشته های خاصی نظیر روانکاوی و روان پزشکی به آن اختصاص یافته اس. روح و روان انسان رموز پیچیده و راز ناک مجهولی دارد، که به ابزار نظرهای متضادی انجامیده، و در توجیه ماهیت آن هنوز بین صاحب نظران، هم رایی و اتفاق نظر پیدا نشده است.

بهرصورت، اعمالی که از نظر روانی. در انسانها ظاهر می شود، وجوه گوناگونی دارد، که بحث در پیرامون آنها، از مقصد اصلی کتاب حاضر به دور است.

ما در اینجا تنها به مسائلی اشاره می کنیم، که در رابطه با ریزش موها می باشد.

برای اینکه خوانندگان، با بعضی از حالتهای روانی که در ریزش موها بی تأثیر نیستند، آَشنایی یابند، آنها را در نمودار زیر نشان می دهیم :

حالتهای روانی موثر در ریزش موها عبارتنداز :

الف) علل فکری

ب) علتهای عصبی

ج) دلهره و اضطراب

د) کابوس

ه) ترس

و) تلقین منفی

ز) غم و غصه

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: