علل غیر طبیعی ریزش مو

براثر مرور زمان و گذشت هزاران سال در تاریخ بشری، سرانجام رشد تدریجی تکامل به مدنیت انجامید و انسان به پایه گذاری شهرها پرداخت و به زندگی شهرنشینی تحت قواعد و نظامات معینی خو گرفت، و روز بروز نیز زمینه سکونت در شهرها فراهم آمد، و اصطحکاک منافع در زندگی روزمره انسانها پدیدار گشت. اقلیت معدودی که به شرایط بهتری دست یافته بودند، اکثریت جوامع انسانها را بهره کشی و استثمار نمودند. طبقه مرفه و فرمانروا بوجود آمد و افراد اجتماع که ساکنان عمده شهرها را تشکیل می دادند، با محرومیت و درماندگی وپریشان حالی روبرو شدند، که مجموعه چنین روابط ناسالمی در مناسبات اجتماعی، به بروز بیماریها و شیوع بعضی از عوارض ناشناخته در زندگی انسانها منجر گردیده و تراکم جمعیت در شهرها و روستاها و زندگی جبری در مجاورت یکدیگر علت اساسی شیوع بعضی از عوارض ناشناخته در زندگی انسانها منجر گردیده و تراکم جمعیت در شهرها و روستاها و زندگی جبری در مجاورت یکدیگر علت شیوع و همه گیری بیماریها بوده است.

اگر به این نکته توجه کنیم که هر انسانی و یا هریک از افراد وابسته به نژادهای مختلف، دارای سوخت و ساز جسمانی هستند، متوجه این مطلب نیز خواهیم شد، که عوامل فیزیکی بدن آنها، از لحاظ علمی اختلاف فاحشی با یکدیگر پیدا خواهند کرد، و نتایج ناشی از همین اختلاف ممکن است، موجب شود که یک بیماری برای مثال عارضه های مورد بحث این کتاب حالت شیوعی و یا تأثیر متقابل را فوراً آشکار سازد، و براساس این برداشت و بینش، ما بر این باور هستیم، که این عوامل و انگیزه ها ساخته و پرداخته دست آدمی می باشد، و بالصراحه می توان گفت، که خصلت طبیعت، جوهر، ذات و صورت، در آن کوچکترین نقش ایفاء نمی نمایند، بلکه این خود ما هستیم، که ترویج یا اشاعه، و یا انتشار بیماری را بطور ناخود آگاه دامن میزنیم.

همچنانکه علت بنیادی ریزش مو را به دو بخش طبیعی و مصنوعی تقسیم کردیم، می توان این تقسیم را با عناوین شرایط کیفیت داخلی و خارجی نیز ذکر نمود.

بنابراین از جهاتی، نابودی ریشه موها عوامل خارجی دارد، یعنی عاملهایی بیرون از بدن آدمی، در حول و حوش طبیعت، و در محیط زندگی انسانها به تخریب ریشه موها می پردازند و عملکرد مستقلی دارند، و یا شرایط داخلی انگیزه آنست که از داخل بدن آدمی موها را تهدید و به مخاطره می کشاند باید توجه داشت، که هرکدام از آن دو (انگیزه های طبیعی و مصنوعی) و یا به عبارت دیگر (شرایط کیفیت داخلی و خارجی) به انواع فروعات دیگر منقسم گشته، و برای خود انگیزه های ویژه ایی دارند.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: