علل طبیعی و مصنوعی ریزش مو

علل و عواملی که دست اندرکاربراندازی موهای تن آدمی هستند، بسیار زیادند، و کیفیت پیچیده و غامضی دارند. تاکنون تعدادی از این علل برآدمی هویدا گشته و بسیاری دیگر، همچنان ناشناخته مانده است و به صورت معما و راز مکتوم است. آرزوی آن داریم، که بشرروزی بتواند، همه علل واقعی آن را بیابد و بطور جدی و قطعی مبارزه همگانی علیه آنها را آغاز نماید، و در سیطره علم این عارضه برای همیشه مغلوب و نابود گردد.

مو، عضوی است بسیار حساس، لطیف و ظریف، و همانند نوزادی است، که همواره باید از او نگهداری و مراقبت جدی به عمل آورد، زیرا هرگاه چشم از این نوزاد برداریم، ممکن است به زودی دچار آسیب شود، و صدمه ببیند، با کمترین غلفت عوامل بسیاری می توانند، روی آن اثر نامطلوب بگذارد. پس باید با هوشیاری تمام مراقب و مواظب باشیم، تا بتوانیم، از سلامت وجودش بهره مند گردیم.

همانگونه که ذکر شده، عوامل دست اندرکار در ایجاد عارضه های مو را، به دو دسته تقسیم می نمائیم، یک دسته عوامل طبیعی است و دسته دیگر عوامل غیرطبیعی یا مصنوعی می باشد.

هریک دسته هانیز به دو گروه قابل بخش هستند، گروهی داخلی و گروه دیگر خارجی می باشد، که نمودار نمایشی آن به قرار زیر است :

علل ریزش مو

طبیعی

الف) داخلی

ب) خارجی

مصنوعی

الف) داخلی

ب) خارجی

همچنانکه در نمودار نمایشی خاطر نشان گردیده است، علل ریزش موها به دو بخش طبیعی و مصنوعی منقسم می شوند، و منظور از این تقسیم این است که ما دو جنبه مهم این پدیده را که شاخه های اصلی هدف ما از آن دو منشعب می شوند، یعنی نقش طبیعت و نقش مصنوعیت، ابتدا به خوبی شناسایی کنیم، و سپس به سراغ فروعات، و یا شاخه های منعشب از آنها برویم.

الف) طبیعت، منظور ما از طبیعت در این بحث خاص همه آن مراحلی است، که دست بشر در پیدایش آن دخالت نداشته است، و اگر در زمینه ریزش مو، علل طبیعی باشد، مقصر اصلی طبیعت بوده و انسان می تواند خود را مبری از غفلت و خطا دانسته، و خویشتن را تبرئه نماید.

ب) مصنوعیت، قصد ما از بکار بردن واژه تصنعی یا مصنوعی این است، که طبیعت در پیدایش عارضه نقشی نداشته است، و مقصر اصلی خود بشر بوده، دست آدمی در تکوین این مراحل و علل نقش مهمی را ایفاء می نماید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: