عدم تعادل بین گروه های عضلانی مفاصل مختلف و همکار در به انجام رساندن حرکتی ویژه

‏برای روشن شدن مطلب مثالی برای عدم تعادل گروه های عضلانی مفاصل مختلف که در به انجام رساندن حرکات ویژه با یکدیگر همکاری می کنند بیان می شود. سامر 1988 تاثیر تنگی را بر روی حرکت مفاصل ران، زانو و مچ پا به هنگام پریدن و فرود آمدن در بازیکنان والیبال و بسکتبال مورد بررسی قرارداد. نتایج تحقیق نشان می دهد، همان طور که میزان خستگی افزایش می یابد، گرایش و ‏تمایل به انجام حرکت دورشدن در مفاصل زانو در خلال مراحل بازکردن قوی و نیرومند پا (پرش کردن) و خم کردن توی و نیرومند پا (فرود امدن) نیز افزایش می یابد که این حالت به دلیل عدم تعادل عملکردی بین عضلا‏ت کنترل کننده مفاصل ران (عضلات سرینی) است. بنابراین، همان طور که میزان خستگی افزایش می یابد، اثرات عدم تعادل بیشتر مشخص می شود. حرکت دورشدن زانو درخلال فعالیت شدید عضلات بازکننده آن در زمان خستگی می تواند تاثیرات زیر را به همراه داشته باشدکه تعدادی از آنها عبارت اند از:

1- حرکت استخوان کششکک به طرف خارج.

2- کشیدگی رباط های داخلی و سایر ساختارهای نگهدارنده بخش داخلی زانو.

3- اعمال فشار نامتناسب و نامتقارن بر روی وتر چهار سر و رباط کشککی، به ویژه در محل اتصال سرانتهایی آنها برروی استخوان کشکک.

‏حرکت خارجی رباط کشکک ممکن است باعث نرمی غضروف کشککی می شود و اعمال فشار نامتناسب و نامتقارن برروی وتر چهار سر و رباط کشککی نین ممکن است باعث ایجاد سندرم زانوی پرش کننده و التهاب و درد در قطب های فوقانی و تحتانی استخوان کشکک شود. بنابراین، در زمان خستگی باید از ورزش کردن دست بکشیم یا تمرینات خود را به طور متنوع طراحی کنیم، چرا که قدم تعادل بین گروه های عضلانی مختلف همکاردربه انجام رساندن حرکتی ویژ‏ه، به ساختار استخوان و مفاصل و عضلائت آسیب می رساند.

عدم تعادل عملکردی

‏ترکیب و تلفیق عدم تعادل قدرت با عدم تعادل در قابلیت کشش پذ.یری ممکن است باعث ایجاد عددم تعادل عملکردی (عدم تعادل عضلانی) گردد که این حالت فرد را در معرفی اختلال یا آسیب دیدگی عضلانی -اسکلتی قرار می دهد . عدم تعادل عملکردی یا عدم تعادل عضلانی به چند طریق زیر ظاهر می شود که نتیجه انجام دادن مجموعه ای از حرکات ممنوعه است.

1- عدم تعادل بین گروه های عضلانی چپ و راست .

2- عدم تعادل بین گروه های عضلانی مخالف (بچ و همکاران 1985، فرانسیس و برایس1987 ‏).

3- عدم تعادل بین گروه های عضلانی مفاصل مختلف که در به انجام رساندن حرکات ویژه با یکدیگر همکاری می کنند ( سامر 1988‏).

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: