انسولین کوتاه اثر (کریستال) و متوسط اثر (ان.پی.اچ) قبل از صبحانه و انسولین متوسط اثر (ان.پی.اچ یا لنت) قبل از شام یا موقع خواب

1- اگر برای 3 روز متوالی تست قبل از شام بالا باشد.

در صورتی که دز انسولین دریافتی صبح کمتر از 10 واحد می باشد صبح روز چهارم دز لنت یا ان.پی.اچ را 1 واحد بیشتر کنید. اگر دز انسولین دریافتی (ان.پی.اچ) 10 واحد و یا بیشتر است صبح روز چهارم دز آن را 2 واحد بیشتر کنید.

2- اگر تست قبل از نهار برای 3 روز متوالی بالا است:

در صورتی که دز انسولین کریستال صبح کمتر از 10 واحد می باشد دز آن را 1 واحد بیشتر کنید. اگر دز انسولین کریستال صبح 10 واحد و یا بیشتر است صبح روز چهارم 2 واحد آن را افزایش دهید.

3- اگر تست قبل از صبحانه برای 3 روز متوالی بالا است:

در صورتی که دز انسولین ان.پی.اچ عصر روز قبل کمتر از 10 واحد باشد عصر روز چهارم آن را 1 واحد بیشتر کنید. اگر دز ان.پی.اچ عصر روز قبل 10 واحد و یا بیشتر است دز آن را 2 واحد بیشتر کنید.

4- اگر تست موقع خواب برای 3 روز متوالی بالا بوده اما تست های دیگر قابل قبول می باشند، با پزشک خود مشاوره کنید. ممکن است قبل از شام انسولین کریستال تجویز نماید.

نوع دز

انسولین کوتاه اثر (کریستال) مخلوط با متوسط اثر (لنت یا ان.پی.اچ) قبل از صبحانه و همین دز مخلوط قبل از شام

1- اگر تست قبل از شام برای 3 روز متوالی بالا باشد:

در صورتی که دز ان.پی.اچ صبح کمتر از 10 واحد باشد، صبح روز چهارم آن را 1 واحد بیشتر کنید. اگر دز آن 10 واحد و یا بیشتر باشد، صبح روز چهارم مقدار آن را 2 واحد بیشتر نمایید.

2- اگر برای 3 روز متوالی تست قبل از نهار بالا است:

اگر دز انسولین کریستال صبح کمتر از 10 واحد است صبح روز چهارم آن را 1 واحد بیشتر کنید. اگر دز انسولین کریستال صبحگاهی 10 واحد و یا بیشتر می باشد صبح روز چهارم مقدار آن را 2 واحد بیشتر کنید.

3- اگر تست موقع خواب برای 3 روز متوالی بیشتر نشان می دهد:

در صورتی که دز انسولین کریستال قبل از شام کمتر از 10 واحد است صبح روز چهارم 1 واحد آن را بیشتر کنید. اگر دز انسولین کریستال قبل از شام 10 واحد و یا بیشتر است قبل از شام روز چهارم 2 واحد بر آن اضافه کنید.

4- اگر تست قبل از صبحانه برای 3 روز متوالی بالا است:

در صورتی که دز ان.پی.اچ یا لنت قبل از شام روز قبل کمتر از 10واحد باشد، 1 واحد آن را بیشتر کنید. اگر دز انسولین ان.پی.اچ یا لنت قبل از شام 10 واحد و یا بیشتر باشد، قبل از شام روز چهارم 2 واحد آن را بیشتر نمایید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: