تذکر : در طول انجام تمرینها سر باید بی حرکت باقی بماند (نه کشیده)

از سوی دیگر نباید فراموش کرد که تمرینهای توصیه شده دیگری نیز برای نرم کردن و تقویت عضله های خارجی وجود دارد.

مستقیم به جلو نگاه کنید. نگاه خود را تا سرحد امکان به سمت راست و سپس به سمت چپ ببرید. خط تخیلی ایجاد شده را که به وسیله نگاه دنبال می شود. به تدریج به شکل زیگراگ پایین بیاورید .

مستقیم به جلوی خود نگاه کنید، نگاه خود را تا آخرین حد به سمت بالا ببرید و سپس تا حداکثر به پایین بیاورید. ضمن انجام این کار، به تدریج خط تخیلی را به سمت راست به سمت چپ متمایل کنید (با حداکثر گشودگی ممکن در چشم) .

به جلوی خود نگاه کنید، یک خط تخیلی مانند رنگین کمان را دنبال کنید و تا حد امکان به سمت راست و سپس به سمت چپ بدون حرکت دادن سر نگاه کنید. سپس این خط رنگین کمان را به صورت وارونه (مقعر) با نگاه تعقیب کنید.

مستقیم به جلوی خود نگاه کنید، سپس با نگاه یک خط مارپیچ حلقوی را که سه بار دورخود پیچیده و دایره آن تا حد امکان بزرگ است دنبال کنید. برای این کار از مرکز مارپیچ آغاز کنید.

سپس دوباره از همان مسیر به مرکز مارپیچ باز گردید و دوباره در جهت عکس این کار را آغاز کنید.

فرض کنید که در برابر یک ساعت بسیار بزرگ قرار دارید. به صورتی که بتوانید حداکثر حرکت را در حدقه چشم انجام دهید. به مرکز ساعت خیره شوید و سپس نگاه خود را از مرکز آن به سمت ساعت 1 ببرید و دوباره به مرکز باز گردید. سپس نگاه خود را به سوی ساعت 2 ببرید و این کار را تا ساعت 12 تکرار کنید. سپس در صورتی که خسته نشدید این کار را به صورت معکوس انجام دهید

بدون چرخاندن سر، با چشمان خود یک دایره ترسیم کنید. از یک دایره چوبی یا چیز دیگری که 40 تا 60 سانتیمتر قطر داشته باشد و در 80 سانتیمتر چشم قرار گیرد استفاده کنید. این حلقه را به تدریج نزدیکتر و سپس دورکنید. محیط این دایره را با نگاه تعقیب کنید و سپس جهت را تغییر دهید. مژه زدن به صورت منظم را فراموش نکنید.

این تمرین برای کودکان نیز در جالب است.

این دایره را تا حد امکان برای افراد دوربین نزدیک و برای افراد نزدیک بین دور کنید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: