این تمرینها عضله های تطابقی و همگرا کننده نگاه در دیدن اجسام نزدیک را تقویت می کند و همچنین عضله های عنبیه را که ورود تور را به داخل چشم کنترل می کنند به فعالیت وا می دارد.

دکتر بتس از اصطلاح تثبیت مرکزی استفاده می کند، اما ما ترجیح می دهیم آنرا تطابق مرکزی یا عضلانی بنامیم که نشاندهنده فشار کمتری است، زیرا چشمها باید همیشه به صورت غیر منقبض، آزاد و بدون فشار عمل کنند.

بسیاری از ناراحتیها از این مسئله منشعب می شوند که هر دو چشم به صورت صحیح عمل تطبیق را روی اجسام انجام نمی دهند. یک چشم درست در جهت جسم نگاه می کند، اما چشم دیگر به جلو یا عقب و یا اطراف آن می نگرد. در این حال دید ناصحیح به وجود می آید (هر تصویر برای یک چشم از یک جسم) و تصویر ها با یکدیگر تداخل نمی کنند.

این نقص به دلیل ناهماهنگی عضله های خارجی و فقدان قدرت، فشار عصبی بیش از حد، و حتی به دلیل تلقین و به هرحال به علت وضع ناهنجار روحی و روانی به وجود می آید. هنگامی که این علتها از میان بروند، با تمرینها و درمانهای بهداشتی که ما توصیه می کنیم هماهنگی عضلانی و روانی به سرعت باز می گردند.

مشاهدات :

نگاه کردن به 16 مربع سیاه کار ساده ای است، اما اینطور به نظر می رسدکه سایه تاریکی در محل تقاطع خطوط سفید وجود دارد.به هرحال هنگامی که فقط یک تقاطع را می نگریم (دید لکه ای یا تطابق مرکزی) اثر تاریکی، دیگر در آن نقطه مشخص احساس نمی شود. این آزمایش به طور کامل نیاز به نگاه کردن به یک سطح بسیار محدود را در یک زمان برای به دست آوردن یک دید واضح و سالم از یک جسم نشان می دهد.

همه افراد پس از چند ساعت خرید بسیار خسته می شوند و علت آن را به سروصدا، جمعیت، دمای هوا و غیره نسبت می دهند. اما اینها دلایل حقیقی نیستند. علت خستگی فشار و دید معیوب و ناقص است. ما می خواهیم با یک نظر تمام یک قفسه پر از وسایل جالب را نگاه کنیم و مقدار بسیار کمی از جزئیات آنها به یادمان می ماند. ما باید هر جسمی را به نوبه خود و جزء به جز با انجام عمل تطابق به شکلی دقیق در هر بار نگاه کنیم.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: