یک کارت بین دو چشم و فاصله که میان دو چشم و وسط پیشانی است قرار دهید. این کارت را به صورت عمودی روی بینی و وسط پیشانی قرار دهید. این کارت را به صورت عمودی روی بینی و وسط پیشانی قرار دهید به صورتی که برخطی که دو چشم را به هم متصل می کند عمود باشد. و در هر طرف یک هرم بگذارید. چشم چپ فقط چپ و چشم راست فقط هرم راست را می بیند. ضمن آنکه مرتباً مژه بزنید، روی این دو هرم عمل تطابق را انجام دهید، به صورتی که آنها به خوبی دیده شوند. پس از چند ثانیه توجه، یک هرم به صورت برجسته دیده می شود. مانند آنکه آنرا با دستگاه استروئوسکوپ می بینید.

تذکر : از این تمرین همچنین می توان برای تصحیح توهمات بینایی نیز استفاده کرد.

تمرین برای افراد لوچ واگرا : (جهت یکی یا هر دو چشم به سمت بیرون است) یک مداد را در ارتفاع چشمها در انتهای دست نگه دارید. در جهت مداد نگاه کنید، بدون آنکه روی آن عمل تطابق انجام دهید، روی دیواری که دورتر از آن قرار دارد تطابق نمایید. در این حالت سایه دو مداد را می بینید و سپس روی مداد تطابق کنید. در این صورت یک مداد خواهید دید. چندین بار مداد را به طور تدریجی نزدیک کنید و این کار را تکرار نمایید. هر بار که تطابق را عوض می کنید، مژه بزنید.

هنگامی که مداد برای تطابق صحیح بسیار نزدیک می شود، و فقط یک مداد دیده می شود، دوباره دستتان را باز کنید و عمل را تکرار کنید.

تمرین برای لوچی همگرا (یک یا دو چشم به سمت داخل چرخیده اند). دو مداد در ارتفاع چشم قرار دهید، در هر دست یکی با فاصله 20 سانتیمتراز یکدیگر و در حدود 10 سانتیمتری صورت به طوری که هنگامی که یک چشم بسته است، چشم دیگر فقط بتواند مدادی را که درست در بالای نوک بینی مقابل صورت قرار گرفته ببیند.

یک چشم را ببندید، به وسیله چشم دیگر چندین بار هرمداد را به صورت متناوب با انجام عمل تطابق به صورت صحیح روی هریک از آنها، به آنها نگاه کنید و همین عمل را با چشم دیگر نیز انجام دهید.

سپس دو چشم را باهم باز کنید و ضمن مژه زدن به طور طبیعی سعی کنید دو مداد را باهم به خوبی ببینید. کمی دو مداد را دور کنید تا جایی که چند سانتیمتر دورتر از فاصله معمولی برای مطالعه (به عنوان مثال 30 تا 40 سانتیمتر) قرار گیرند. این تمرین را چندین بار انجام دهید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: