آلودگی محیط زیست انسان

انسان در دامان طبیعت پرورش یافته، و ارگانیسم وجودش در خط سیر آن همساز گردیده است، بنابراین به حکم چنین پروردگی، هر زمان که پا از دایره ی طبیعی بیرون گذاشته شود، خطر پیوسته آدمی را تهدید خواهد کرد.

هوای آلوده و ناسالم محیط زیست، ارمغان ساخته ی دست بشر و تحفه ی نامیمون تمدن ماشینی است. با پیشرفت زندگی ماشینی، این ارمغان حالت پیچیده تری به خود می گیرد، و هرچه زمان در ماشینیزه کردن حیات آدمیان به پیش می رود، آلودگی هوا نیز بیشتر و بیشتر می شود، و سرانجام کار به جایی خواهد رسید، که دیگر هوایی برای تنفس نه فقط برای آدمیان، بلکه برای موجودات زنده دیگر هم باقی نماند.

هوای تنفسی، ضروریترین ماده برای تداوم حیات و سلامت می باشد و به عبارت بهتر زندگی انسان و موجودات هوا زی وابسته به استنشاق هوا و اکسیژن موجود در آنست. حال در صورت آلوده بودن این جوهر حیات به مواد خارجی و مضر نیز، بشر و جانداران محتاج به اکسیژن، ناگزیدند، آنرا تنفس کنند، و در این راستا آدمی ناچار در هردقیقه 12 تا 20 مرتبه این هوای آلوده و مسموم کننده را بدون ششهای خود می فرستد، و از این طریق در معرض خطرات ناشی از تأثیر نامطلوب و بیماریزای آن قرار می گیرد.

آلودگی هوا، بطور کلی به دو گونه ی مصنوعی و طبیعی صورت می گیرد، که قسم تصنعی آن بدست بشر و توسط مراکز صنعتی و کارخانجات، .... و بطور کلی صنایع آلوده کننده هوا با دود، ذرات فلزی، گرد و غبار ، ..... و نوع طبیعی که تا حدودی غیرقابل کنترل می باشد، شامل انتشار پولن گیاهها و میکروارکانیسم ها (باکتریها، ویروس ها، اسپورها و قارچها) در هوا و همچنین آلوده شدن آن در اثر حریق جنگل ها (در اثرصاعقه)، آتشفشانها و نظایرآن، می باشد. البته در این رابطه، باید گفت ابعاد آلودگی صنعتی هوا در مقابل نوع طبیعی بقدری وسیع و پیچیده است، که معمولاً موضوع عمده بررسیهای آلودگی هوا را تشکیل می دهد و آلودگیهای دیگر را تحت الشعاع قرار می دهد و از طرقی نیز چون این ضایعه ی وارد شده به طبیعت، محصول دخالت بشر در آن است، لذا تا حدودی قابل کنترل و جبران می باشد.

بنابراین لازمست، کشورهای بزرگ صنعتی دنیا که سهم مهمی در آلودگی هوا و ناسالمی محیط زیست در سطح جهان به عهده دارند، به کوششهای علمی و تحقیقات جدی برخیزند، و مسئولیت خود را در نجات انسانها در یابند، و بخشی از هزینه های غیرضروری کشورشان را در جهت مبارزه با آلودگی هوا و حفظ محیط زیست مصروف دارند، که خود بحثی است، جدا از موضوع مقال ما.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: