بیماری چگونه در بدن بوجود می آید ؟

شدت بیماری در اثر تجمع مواد زائد در بدن بوجود می آید. در ابتدا بدن به کمک ارگانهای پاکسازی سعی در خروج این مواد زائد دارد. اگر تجمع این مواد بیش از توانایی بدن در پاکسازی آنها باشد و یا اگر بدن به دلایلی از تعادل خارج گردیده در نتیجه قدرت پاکسازی کامل از مواد زائد را نداشته باشد، در اثر تجمع این مواد علائم مختلفی در ارگانهای مختلف بروز می نماید. ادامه این عمل می تواند در نهایت به ساختمان سلولی و بافتی غیرطبیعی منتهی گردیده، ساختمان طبیعی عضو یا اعضاء خاصی را دگرگون نماید. به مجموعه این علائم و نشانه ها در کنار هم نام خاصی داده شده که تعریف طب مدرن از بیماریهای مختلف را بوجود می آورند، مثلا سرطان پروستات ، آرتروز، تورم یا زخم معده، آلرژی، آسم، کولیت، سینوزیت و….

این نامها تنها به عضوی که علائم "بیماری" را بیش از دیگران از خود بروز داده اشاره دارد. این توجه و تمرکز به یک ارگان و یا یک دستگاه دو مسئله مهم را از مد نظر دور نگه میدارد:

اول اینکه به دلیل اصلی و ریشه ای بیماری)که همانا اختلال در تعادل بدن می باشد (نپرداخته و دوم اینکه بیماری را پدیده ای محلی و خاص یک عضو یا دستگاه خاص می داند و نه مربوط به کل بدن.

مثلا نام کولیت یا تورم و التهاب روده بزرگ تنها از آنچه بروز نموده صحبت می کند و نه از دلیل ایجاد آن، درعین حال که تنها به ابتلا یک عضو بدن یعنی روده بزرگ توجه دارد و نه کل بدن و نهایتا این همه باعث می گردد که طریقه درمان نیز انحرافی بوده، تنها به رفع نشانه ها در عضو مربوطه نظر داشته باشد و نه به بازگرداندن تعادل و خودپایداری کل بدن.

همه بیماریها در حقیقت تنها یک بیماری هستند که بصورت مجموعه ای از نشانه های مختلف دراعضاء مختلف بروز کرده اند. این نشانه ها برمبنای عمل متفاوت اعضاء گوناگون بدن، متفاوت می باشند.

همه بیماریها در حقیقت ریشه در یک علت دارند: تجمع سموم . التهاب و تورم در کبد یا ریه از التهاب و تورم در معده یا روده متفاوت نیستند. آنچه که باعث تفاوت بروز نشانه ها می گردد تفاوت در بافت و عمل خاص هر عضو است.

مواد زائد بدن در زمانهای متفاوت دارای ترکیبات شیمیایی متفاوت می باشند این بدن است که تعیین می کند کدام ماده زائد در چه زمانی و از چه راهی باید دفع گردد و اینکه کدامیک از اعضاء بدن درگیر پاکسازی این مواد زائد گردند.

عادتهای مختلف ما همچنین بر اعضاء خاص بیش از اعضاء دیگر اثر می گذارند بعنوان مثال کشیدن سیگار به نظر می رسد که دستگاه تنفس و ریه را بیش از اعضاء دیگر تحت فشار قرار دهد. عوامل دیگر از قبیل عوامل ژنتیکی، تفاوتهای محیطی، تمایلات و عادات مختلف، استرس خاص مشاغل مختلف جسم و روح باعث می گردند که عضو یا اعضاء مورد نظر تأثیرات انباشتگی سموم را آسانتر از خود بروز دهد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: