با توجه به مثلث بُعدهای وجودی انسان، شما چه کسی هستید؟

آیا روح هستین، جسم هستین یا ذهن؟ شما هیچ کدام از این ها نیستین شما الان یک سیستم پیچیدۀ متشکل از این سه بُعد )با زیر سیستمهای مختلف هر یک) میباشید. شما ذهن نیستین اصالت وجودی شما در روح شماست که از طریق جسم و ذهن نمود پیدا میکند و ابراز وجود میکند.

بیایید از الان قرار دادی را با هم تا پایان کتاب ببندیم. ذهن، موجودِ مجازی هستش که در کنار شما قرار دارد، اصالتِ ذاتی ندارد یعنی روح آن را از جایی با خود از قبل نیاورده است و حاصل رشد و نمو هر فرد از ابتدای تولد و دریافتهای بیرونی او متناسب با قابلیت های جسمی و ژنتیکی که به ارث برده است میباشد. اما در یک انسان بالغ مثل شما این موجود یعنی ذهن جوری رشد پیدا کرده است و با شما هم نشین شده است که به سختی میتوان بین این موجود و شما فرقی قائل شد.

اساساً در اغلب انسانها اربابِ وجود) روح( آنقدر تفویض اختیار کرده و ناتوان از انجام نظارت و کنترل بر دستیار خود یعنی ذهن شده است که ذهن از این فرصت سوءاستفاده کرده و وکالت همه رفتارهای ارباب در بیرون از خانه را به نفع خود بعهده گرفته است و دنیای پیرامون همۀ رفتارها و واکنش ها و تصمیمات دستیار(ذهن) را به حساب ارباب او میگذارند. دستیار اگر بدحسابی کند دیگران ارباب او را بد حساب میدانند و به پای ارباب او مینویسند. ارباب ناتوان توسط این دستیار ناخلفِ خود زندانی و حبس شده است و اختیار خود را از دست داده و صدایش به بیرون نمیرسد و یا اصلا در جریان دستیار و کارهای او نیست.

تصورکنید در هر خانه ای یک کامپیوتر وجود دارد، بر روی هر کامپیوتر یک سیستم عامل مثلِ ویندوز نصب شده است، اصولا کامپیوتر که یک ساختار فیزیکی است بدون یک سیستم عامل قابل استفاده نیست. خود کامپیوتر یک مجموعۀ قابل لمس است که وجود دارد و دارای مشخصاتی میباشد اما سیستم عاملِ همۀ این کامپیوترها که اغلب هم مشابه هستند و یک واقعیت مجازی به حساب می آید از روی یک DVD نصب شده است. سیستم عامل این کامپیوترها که در حکم ذهن آنها میباشد به مرور بر اساس علایق کاربرِ این کامپیوترها دارای برنامه هایی میگردد و یا شاید به ویروسهایی آلوده شوند که در کارکرد این کامپیوترها تاثیر نامطلوب بگذارد. طبیعتا یک سیستم عامل ناسالمِ آلوده به ویروس، خیلی در خدمت اهداف کاربر نخواهد بود و حتی ممکن است آسیبهایی به خودِ کامپیوتر یا سایر کامپیوترهای متصل به آن وارد کند.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: