ابرروندهای آینده پزشکی که تغییر دهنده بازی هستند.

  1. یک جا به جایی بنیادی در مدل پزشکی به صورت حرکت از بیماری به سوی پیشگیری، بازآفرینش و افزایش طول عمر روی خواهد داد که تغییرات رادیکال را در تمدن ایجاد خواهند کرد.
  2. چاپ زیستی سه بعدی برای رشد کامل اعضاء مورد نیاز بسیار معمول خواهد شد و نقش مهمی را در انقلاب پزشکی ایفا خواهد کرد.
  3. درمانهای وابسته به سلول های بنیادی جهت درمان و پیشگیری، موجب آیندة جدید گستردهای برای سالمندی سالم خواهد شد.
  4. جراحان ربوتیک با دقت بهتر از انسان در سطوح مولکولی، اتمی و ژنومیک کار خواهند کرد.
  5. پزشکی بازآفرینشی، بدن و مغز را در حد بسیار فرا دقیقی بازساخت کرده و آیندة انسانیت را تغییر میدهد.
  6. دسترسی به داده های ژنومیک شخصی برای همیشه، جامعه، امنیت، کار، جنایت، آموزش و مراقبت های سلامت را تغییر خواهد داد.
  7. تکامل توأمان انسان و فناوری از طریق فزونی زیستی، طول عمر، کارآمدی و تندرستی را افزایش خواهد داد.
  8.  دانش دادههای بزرگ، همگرایی ابررایانهها و شبکههای هوشمند، بیماری را پیشگویی، درمانها را شبیه سازی و بیماری را پیشگیری خواهد کرد.
  9. سلامت دیجیتالی، برنامه های کاربردی، تلفن همراه، محاسبات ابری (Cloud Computing) چگونگی ارائة مراقبت های سلامت را به صورت کامل تغییر خواهند داد و کارآمدیهای نوین گستردهای را فراهم می آورند که انقلاب اطلاعات را به بیمارستان آورده و تجربه ای ایمن تر و هوشمندانه تر را برای مشتریان عرضه میدارد.
  10. پزشکی فزونی دهندة عمر، طلیعه دار دانش آینده نگر توسعة توانمندی های انسانی در فراتر از حد و مرز بیولوژیک و شناختی کنونی در دوران پیری خواهد بود.

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: