به گزارش سایت زندگی نیوز: این طرح فروش ایران خودرو از ساعت ۱۰ صبح فعال شد.

طرح فروش ۱۹۲۴ کمپرسی:

طرح فروش 1924 کمپرسی:

طرح فروش ۱۹۲۴ باری:

طرح فروش 1924 باری