علی زند وکیلی یکی از خوانندگان جوان خوش آتیه و خوش صدایی است که حتی شاگردان قابلی نیز پرورش داده است و تسلط قابل توجهی بر آواز ایرانی دارد.