در کلیپی که به تازگی در فضای مجازی پخش است تفاوتهای زندگی در روسیه در قیاس با سایر کشور بیان می شود که بعضا این تفاوتها دیدنی و شنیدنی است.
این ویدئو را ببینید.