قدرت الله ایزدی یا همان آقا رشید کمدین محبوب اصفهانی و معلم بازنشسته گفت: اوایل خوب بود ولی کم کم فراموش شدیم و دیگر تحویلمان نگرفتند. خنده بر هر درد بی‌درمان دوا نیست! از طرف دولت و یا ارگان خواصی حمایت نشدیم. همه اینها باعث افسردگی گرفتن است. حقوق دبیری بازنشته به کجا میرسد! عروس و نوه دارم. در رفت و آمد هستند و باید از خجالت آنها در بیایم.