این دو تصویر اسم کدوم کشوره؟ نام یک کشور را به دست آورید.
 
معمای تصویری با جواب
 
لبنان
این دو تصویر اسم کدوم کشوره؟ نام کشور به لهجه بین المللی درمیاد!
 
معمای تصویری با جواب
 
 
چاینا به معنی چین
این سه تصویر اسم کدوم کشوره؟
 
معمای تصویری با جواب
 
 
فرانسه