تصویر 1 : نکته عکس چیه؟ خوب دقت کنید!

معمای تصویری با جواب

جواب معمای شماره 1 :

نیمکتی وجود نداره، رو هوا نشستن!

تصویر 2 : در تصویر چه نوشته شده؟ یه کلمه بسازید

معمای تصویری با جواب

جواب معمای شماره 2 :

۳۰ در ه تلفن: سر در هتل

تصویر 3 : کدام یک از گزینه‌های زیر تصویر این هرم از بالا را نشان می‌دهد؟

معمای تصویری ریاضی

 

 

جواب معمای تصویری

جواب معمای شماره 3 :

گزینه C

تصویر 4 : چند مربع در این تصویر وجود دارد؟

 

معمای تصویری سخت

 

معمای تصویری سخت با جواب

جواب معمای شماره 4 :

۱۰ مربع

 

تصویر 5 : این کلید در کدام قفل فرو می‌رود؟

 

۹ معمای تصویری با جواب / چالشی برای ذهن!

 

جواب معما تصویری

جواب معمای شماره 5:

 

تصویری 6 : چند شخص متفاوت در این خانواده وجود دارد؟

معمای تصویری با حال

 

معمای تصویری با جواب