معمای ۱
سایه هدهد کدام است؟

معمای تصویری ۵

معمای ۲
شماره پارکینگ چند است؟

معمای تصویری ۵

معمای ۳
در یک صفحه شطرنج چند مربع وجود دارد؟

معما‌های تصویری جذاب همراه با جایزه نقدی// آماده انتشار

معمای ۴
جواب معادله آخر؟

معمای تصویری ۵

معمای ۵
در صورتی که از روبرو به سازه نگاه شود، کدام مورد دیده می‌شود؟ منظور از روبرو از نقطه نارنجی رنگ است.

معمای تصویری ۵

پاسخ شماره ۵

پاسخ معمای ۱
تصویر ۵

پاسخ معمای ۲
شماره ۸۷
باید تصویر را سر و ته نگاه کنید.

پاسخ معمای ۳
۲۱

پاسخ معمای ۴
پاسخ ۱۶ است. دقت کنید در برخی معادله‌ها دو سوت و در برخی یک سوت وجود دارد. همچنین در برخی تصاویر یک سوت به گردن مرد آویزان است. از سه معادله اول می‌شود نتیجه گرفت که معادل یک جفت کفش عدد ۱۰، معادل مرد عدد ۳ و معادل سوت عدد ۲ است که با جایگذاری در معادله آخر عدد ۱۶ به دست می‌آید.

پاسخ معمای ۵
تصویر D