طرح فروش فوری شاهین بدون قرعه کشی از امروز 3 دی 1401 به مدت سه روز آغاز می شود.

آغاز فروش فوری این خودرو از امروز

گروه خودروسازی سایپا شرایط فروش فوق العاده خودروی شاهین را ویژه طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اعلام کرد.

براساس این اعلام متقاضیان می توانند از ساعت ۱۱ صبح امروز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ به مدت ۳ روز با مراجعه به سایت فروش گروه خودروسازی سایپا نسبت به پیش ثبت نام اقدام نمایند.

شرایط طرح فروش فوری شاهین بدون قرعه کشی دی 1401 ؛

فروش فوری شاهین امروز شنبه ۳ دی ۱۴۰۱

اعلام شرایط فروش فوق العاده خودروی شاهین ویژه طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

احتراماً ، بدینوسیله به اطلاع متقاضیان محترم و نمایندگیهای مجاز گروه خودروسازی سایپا میرساند، شرایط فروش فوق العاده خودروی شاهین پیرو بخشنامه شماره 378574 مورخ27/09/1401 ویژه طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به شرح جدول ذیل اعلام می‌گردد:

شرایط فروش فوق العاده طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

* در صورت هرگونه افزایش در هزینه‌های) شماره گذای، بیمه، مالیات و . . . ( تا قبل از فاکتور، دعوتنامه تکمیل وجه هزینه‌های مربوطه برای مشتری صادر خواهد شد.

تاریخ و نحوه ثبت نام

متقاضیان محترم از ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 03/10/1401 می‌توانند با ورود به سایت فروش گروه خودروسازی سایپا به آدرسcom.iranecar.saipa://https نسبت به پیش ثبت نام در طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بمدت 3 روز اقدام نمایند.

نکات اختصاصی در خصوص طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

نوع خودرو مبلغ خودرو) ریال( رنگ قابل عرضه زمان تحویل ۹۰ روز حداکثر سفید 3/447/470/000 Gشاهین

* در راستای ابالغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوبه شورای اسالمی به تاریخ 19/08/1400 ،گروه خودروسازی سایپا امکان

ثبت نام یکدستگاه از محصوالت مطابق جدول فوق را برای مادرانی که فرزند دوم و مابعد آنها پس از تاریخ مذکور متولد شدهاند بشرح

این بخشنامه فراهم نموده است.

* درطرحهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت جهت کلیه محصوالت طرح مذکور ابتدا پیش ثبت نام انجام میپذیرد و پس از

شناسایی مادران حائز شرایط امکان ثبت نام نهایی و واریز وجه میسر خواهد شد.

* در طرحهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت محدودیت پالک فعال، حداقل سن 18 سال، دارا بودن گواهینامه رانندگی، عدم

خرید 48 ماه گذشته برای مادران حائز شرایط لحاظ نخواهد شد.

* در طرح‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هر کدملی تنها مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو در یکی از شرکتهای خودروساز می‌باشد.

شرایط عمومی بخشنامه :

1 -امکان صلح )خرید انصرافی( و انتقال خودرو بصورت وکالتی وجود ندارد .

2 -شماره کارت , شماره حساب بانکی و شماره شبا که در آینده وجوه خرید خودرو از آن به حساب شرکت خودروساز واریز می گردد الزاماً باید متعلق به شخص

متقاضی باشد. درصورت درج اطالعات نادرست)شماره شبا(، تمام مسئولیت آن متوجه متقاضی ثبتنامکننده خواهد بود.

3 -شماره تلفن همراه اعالم شده می بایست متعلق به شخص متقاضی باشد.

4 -کدپستی متقاضی ثبت نام کننده و کد نمایندگی انتخابی توسط مشتری میبایست از یک استان باشند. بدیهی است پس از انتخاب کد نمایندگی امکان تغییر نمایندگی تحویل گیرنده وجود نداشته و مسئولیت آن بر عهده گروه سایپا نمی باشد.

5 -سایر محدودیتهای الزم جهت ثبت نام در سیستم فروش اعمال گردیده است.

6 -چنانچه در هر یک از مراحل ثبت نام تا تحویل خودرو ، مشخص گردد اطالعات متقاضی ناصحیح بوده و یا ناقض شرایط بخشنامه میباشد، ثبت نام متقاضی کان لم یکن خواهد گردید.

7 -در صورتیکه پس از امضای قرارداد فی مابین مشتری بر حسب ضرورت و یا الزامات قانونی و یا لزوم رعایت استانداردهای اجباری و محیط زیست از جمله ) سطح

آالیندگی یورو4 ،یورو5 و …( شرکت ملزم به نصب تجهیزات و یا لوازم اضافی ) آپشن ( بر روی خودرو گردد و یا تغییری در برخی از قطعات خودرو ایجاد شود و یا هرگونه افزایش هزینه‌های ) شماره گذاری،بیمه، مالیات، مالیات نقل و انتقال، و …( تا قبل از فاکتور خودرو صورت پذیرد، دعوتنامه تکمیل وجه هزینه‌های مربوطه صادر خواهد شد.

8 -با توجه به اهمیت کنترل مدارک هویتی و آدرس محل سکونت مشتریان ، نمایندگی موظف است مدارک و مستندات مشتریان را مطابق بخشنامههای 184314 مورخ آن سقم و صحت از و کنترل 1401/04/22 مورخ 142204 و1400/11/19 مورخ 469251 و 1400/10/20 مورخ 424318 و 1400/05/13 مورخ 186689 و 1400/05/12 اطمینان حاصل نماید.

9 -با توجه به دستورالعملهای صادره توسط پلیس راهور ناجا مبنی بر ثبت و بروزرسانی اطلاعات فردی و آدرس مشتریان در سامانه شماره‌گذاری موارد ذیل متذکر می‌گردد:

الف ( در صورتی‌که مشتری در سامانه شماره گذاری فاقد اطالعات فردی و سکونتی بوده و یا بیشتر از یکسال از آخرین تاریخ بروزرسانی اطالعات فردی و نشانی محل سکونت آن در سامانه شماره گذاری گذشته باشد، مشتری محترم میبایست با مراجعه به سامانه سخا ) که در سایت اینترنتی نشانی آن موجود میباشد( نسبت به بروزرسانی و یا ثبت آخرین اطالعات خود اقدام نموده و پس از تائید توسط اداره پست تصویر نشانی ثبت شده در سامانه سخا را به نمایندگی محل ثبت نام خود تحویل نماید.

ب ( در صورتیکه مشتری دارای برگه احراز سکونت باشد میبایست حتماً برگه مذکور را به نمایندگی محل ثبت نام خود تحویل نماید در غیر اینصورت عواقب ناشی از آن بر عهده مشتری خواهد بود.

الزم به ذکر است تا زمانیکه برگه احراز سکونت توسط مشتری به نمایندگی ارائه نگردد و یا اطالعات مورد نیاز شماره گذاری به درستی ارائه نشده باشد، شماره پذیرش مشتری وارد مرحله تخصیص نخواهد شد و فاکتور نمیگرددو عواقب ناشی از عدم فرآیند مذکور بر عهده مشتری خواهد بود همچنین عالوه بر اینکه سود تاخیر در تحویل ناشی از عدم شماره گذاری به آنان تعلق نخواهد گرفت، هزینه پارکینگ و نگهداری خودرو نیز از ایشان دریافت خواهد شد.

10 -مشتریان محترم میتوانند جهت رویت ویژگیها و تجهیزات محصوالت به سایت com.saipacorp.www مراجعه نمایند.

11 -در روش فروش فوق العاده از زمان واریز وجه تا زمان تحویل خودرو ، سود مشارکت و انصراف صفر خواهد بود.

12 -در صورت بروز هرگونه تاخیر احتمالی در تحویل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، خسارت تاخیر در روش فروش فوق العاده معادل 36 درصد سالیانه ، محاسبه و در بازه زمانی مطابق ضوابط قابل پرداخت خواهد بود.

13 -در روش فروش فوق العاده یکی از بستههای خدمت و آپشن در زمان واریز وجه بصورت پیش فرض انتخاب شده است، در صورتیکه مشتری تمایل به تغییر در بسته خدمت و آپشن و یا حذف آن داشته باشد میتواند قبل از واریز وجه اقدام نماید.

14 -مشتریان محترم میتوانند جهت رویت بستههای خدمت و آپشن به سایت org.saipayadak.www مراجعه نمایند.