در روزهای گذشته شاهد بالا و پایین رفتن قیمت دلار بودیم.  قیمت دلار در 2روز گذشته کاملا مشخص بود، ولی مجددا قیمت دلار دچار نواساناتی شد و کانال عوض کرد. بنابراین باید دید در روزهای آینده قیمت دلار چگونه خواهد شد. دیشب تغییر قیمت دلار موجب سردرگمی معامله گران شد

دلار در بازار آزاد با افزایش ۳.۲۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۳,۶۳۷ تومان معامله شد.

دلار در صرافی ملی با کاهش ۰.۷۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۹,۶۲۰ تومان معامله شد.

دلار در بازار متشکل در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۳۸,۷۰۶ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در سامانه سنا با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۷ روز پیش، ۳۰,۶۹۳ تومان معامله شد.

دلار کانادا در بازار روز قبل نسبت به ۳ روز پیش، با ۴۲۰ تومان افزایش، ۳۱,۵۵۱ تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت دلار در بازارهای مختلف
عنوان قیمت بروزرسانی
دلار در بازار آزاد 43,637.00 تومان 11:16
دلار در صرافی ملی 39,620.00 تومان 11:29
دلار در بازار متشکل 38,706.00 تومان 11:29
دلار در سامانه سنا 30,693.00 تومان روز قبل
دلار کانادا 31,551.00 تومان روز قبل

قیمت دلار در بازار آزاد

امروز دلار در بازار آزاد مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. دلار در بازار آزاد که روز قبل تا ۴۲,۲۱۰ (چهل و دو هزار و دویست و ده ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۱ مصادف با ۲۲ ژانویه ۲۰۲۳ - با رشد ۳.۲۷ درصدی به ۴۳,۶۳۷ (چهل و سه هزار و ششصد و سی و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۳,۶۳۷ ۱,۴۲۷ ۳.۲۷ 11:16
۴۲,۲۱۰ ۱۸۰ ۰.۴۲ روز قبل
۴۲,۰۳۰ ۱,۷۳۰ ۴.۱۱ ۳ روز پیش

قیمت دلار در صرافی ملی

امروز دلار در صرافی ملی برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار در صرافی ملی که روز قبل تا ۳۹,۹۲۲ (سی و نه هزار و نهصد و بیست و دو ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۱ مصادف با ۲۲ ژانویه ۲۰۲۳ - با کاهش ۰.۷۶ درصدی به ۳۹,۶۲۰ (سی و نه هزار و ششصد و بیست ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در صرافی ملی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۹,۶۲۰ -۳۰۲.۰۰ -۰.۷۷ 11:29
۳۹,۹۲۲ ۵۴۲ ۱.۳۵ روز قبل
۳۹,۳۸۰ -۳۹۳.۰۰ ۳ روز پیش

قیمت دلار در بازار متشکل

امروز دلار در بازار متشکل مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در بازار متشکل که روز قبل تا ۳۸,۷۰۶ (سی و هشت هزار و هفتصد و شش ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۱ مصادف با ۲۲ ژانویه ۲۰۲۳ - به ۳۸,۷۰۶ (سی و هشت هزار و هفتصد و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۸,۷۰۶ ۰.۰۰ ۰ 11:29
۳۸,۷۰۶ -۳۵۰.۰۰ -۰.۹۱ روز قبل
۳۹,۰۵۶ ۳۲۰ ۰.۸۱ ۳ روز پیش

قیمت دلار در سامانه سنا

روز قبل دلار در سامانه سنا مانند ۷ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در سامانه سنا که ۷ روز پیش تا ۳۰,۶۹۳ (سی هزار و ششصد و نود و سه ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۱ مصادف با ۲۲ ژانویه ۲۰۲۳ - به ۳۰,۶۹۳ (سی هزار و ششصد و نود و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در سامانه سنا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۶۹۳ ۰.۰۰ ۰ روز قبل
۳۰,۶۹۳ ۰.۰۰ ۰ ۷ روز پیش
۳۰,۶۹۳ ۰.۰۰ ۰ ۸ روز پیش

قیمت دلار کانادا

روز قبل دلار کانادا مانند ۳ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار کانادا که ۳ روز پیش تا ۳۱,۱۳۱ (سی و یک هزار و یکصد و سی و یک ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۱ مصادف با ۲۲ ژانویه ۲۰۲۳ - با رشد ۱.۳۳ درصدی به ۳۱,۵۵۱ (سی و یک هزار و پانصد و پنجاه و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار کانادا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۵۵۱ ۴۲۰ ۱.۳۳ روز قبل
۳۱,۱۳۱ ۹۹۱ ۳.۱۸ ۳ روز پیش
۳۰,۱۴۰ -۲۰۵.۰۰ -۰.۶۹ ۴ روز پیش