نتایج جستجو :

  • کوتاه آمدن به این معنی است که یکی از شما از علایق و نظر خود گذشته است، اما مصالحه به این معنی است که توافقی حاصل شده که هر دو از آن راضی هستید و بخشی از نیاز هر دو نفر شما در آن لحاظ شده است.