نتایج جستجو :

  • اگر همسرتان به تازگی رو به معاشرت افراطی با زنان آورده است، شاید بتوانید با حرف زدن او را متوجه اشتباهش بکنید. وقتی هر دو در آرامش هستید، با همسرتان حرف بزنید.